Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố
Đăng ngày 07-06-2021 08:58

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố vừa ban hành Thông báo số 40/TB-VP ngày 2-6-2021 giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Trần Vinh, Phó Chánh Văn phòng và ông Nguyễn Xuân Tú, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đến cơ quan, đơn vị để liên hệ công tác.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT