Nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin
Đăng ngày 07-06-2021 08:59

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 31-5-2021 về việc thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, kế hoạch tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin. Tuyên truyền đến người sử dụng Internet các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin để có thể an tâm sử dụng mạng internet, mạng xã hội, thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch điện tử trên không gian mạng, tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tích cực, hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp về bảo đảm an toàn thông tin khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi tình hình triển khai Kế hoạch và tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến về các nội dung của Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố; theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Quyết định số 1907/QĐ-TTg trên các phương tiện báo, đài.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm tuyên truyền Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên Trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở của cơ quan đơn vị. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên các trang mạng xã hội do cơ quan, đơn vị sở hữu, quản lý. Bên cạnh đó, xây dựng Kế hoạch hoặc lồng ghép để xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 1907/QĐ-TTg tại cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND thành phố cũng giao các cơ quan báo chí thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường các tin, bài, các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT