Hơn 2,7 tỷ đồng thực hiện dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng giai đoạn 2020-2024
Đăng ngày 07-06-2021 17:00

Ngày 5-6-2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng giai đoạn 2020-2024 tại thành phố Đà Nẵng do Quỹ Fred Hollows tài trợ, với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng.

Dự án đặt mục tiêu tích hợp lồng ghép thành công Tài liệu Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và Hướng dẫn Chăm sóc mắt học đường do Bộ Y tế biên soạn trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, nhằm kiểm soát tốt tình trạng suy giảm thị lực ngày càng gia tăng của học sinh Việt Nam.

Nội dung hoạt động chính của dự án gồm: tăng cường việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về chăm sóc mắt cho trẻ em (Tài liệu Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa và Hướng dẫn chăm sóc mắt học đường); tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong công tác chăm sóc mắt học đường; tăng cường chất lượng và sự sẵn có của dịch vụ chăm sóc mắt; tăng cường truyền thông về chăm sóc mắt cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Theo đó, các kết quả mong muốn đạt được của dự án: nội dung chăm sóc mắt được xây dựng và thí điểm lồng ghép vào chương trình giáo dục mầm non trên địa bàn dự án; tài liệu “Hướng dẫn chăm sóc mắt học đường” do Bộ Y tế biên soạn và Tài liệu “Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở” do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn được triền khai tích hợp, lồng ghép tại tất cả các trường phổ thông có cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố; dịch vụ chăm sóc mắt dành cho các đối tượng ưu tiên như trẻ khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số được tăng cường.

Đồng thời, năng lực thực hiện và quản lí dự án của Ban quản lí dự án “Chăm sóc mắt học đường mở rộng” thành phố được tăng cường; sự phối hợp liên ngành Y tế - Giáo dục được tăng cường; tăng cường chất lượng và sự sẵn có của dịch vụ chăm sóc mắt; nâng cao năng lực cho đội ngũ cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em; sự sẵn có của dịch dịch vụ chăm sóc mắt học đường được tăng cường; tăng cường hoạt động ngoài trời; mô hình truyền thông hiệu quả được thiết lập và thực hiện.

Dự án được thực hiện từ tháng 6-2021 đến ngày 31-12-2024, 7 quận/huyện trên địa bàn thành phố sẽ triển khai lồng ghép, tích hợp tài liệu “Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa” theo Quyết định số 1078/QĐ- BGDĐT ngày 29-4-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt các tài liệu “Chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở”. Riêng tại quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, ngoài việc triển khai các nội dung nêu trên, 2 địa phương này triền khai thí điểm tài liệu chăm sóc mắt dành cho bậc học mầm non.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31-12-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22-4-2010 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về vốn đối ứng, quản lý và sử dụng vốn đối ứng trong hoạt động tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT