Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính từ 12 giờ 00 phút ngày 22-7-2021
Đăng ngày 22-07-2021 12:49

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 88/TB-UBND ngày 22-7-2021 về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

Theo đó, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các quận, huyện, phường, xã tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiẹp kể từ 12 giờ 00 phút ngày 22-7-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vni để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hổ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan, đơn vị liên quan để được xem xét, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quân huyện, phường, xã thông báo công khai số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức được phân công theo dõi, xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, liên hệ công tác

Đồng thời, bố trí công chức, viên chức theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm các hướng dẫn và khuyến cáo của ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT