Điều chỉnh nội dung tại điểm 3.3 mục 3 Thông báo số 224/TB-STNMT ngày 23/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ngày 25-08-2021 13:30

Ngày 23/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 224/TB-STNMT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Theo đó, tại điểm 3.3 mục 3 của Thông báo nêu trên quy định Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiếu 03 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá; Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất.

Qua nghiên cứu tình hình thực tế và quy định hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng điều chỉnh điểm 3.3 mục 3 của Thông báo số 224/TB-STNMT ngày 23/8/2021 quy định Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có tối thiếu 01 đấu giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực hành nghề đấu giá; Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản thành công trong thời hạn 01 năm gần nhất.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT