Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 30-12-2021 15:21

UBND thành phố vừa phê duyệt Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 3-12-2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án ASEAN và Kế hoạch ASEAN nhằm tăng cường đoàn kết, chủ động hội nhập và tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025; thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, thực hiện đạt mục tiêu gắn kết mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động. Huy động tối đa các cơ hội và nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN hội nhập và phát triển.

Theo đó, Kế hoạch tập trung triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân, nâng cao năng lực cho tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và toàn dân để tăng cường sự tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát, đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật và các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập, giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống; đẩy mạnh việc tiếp cận bình đẳng với an sinh xã hội. Phát triển đồng bộ hệ thống dịch vụ trợ giúp xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực thực hiện trợ giúp xã hội, nhất là trợ giúp khẩn cấp thiên tai, lụt bão, dịch bệnh.

Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững, bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và giáo dục của cộng đồng nhằm cung cấp thông tin, truyền thông đến các cấp, ngành, đơn vị liên quan, cộng đồng dân cư về đa dạng sinh học và công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố. Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững với việc áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, quản lý rác thải và sử dụng nhiên liệu hiệu quả.

Kế hoạch cũng triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực tự cường, tăng cường năng lực, khả năng dự báo về khí tượng thủy văn, thiên tai, thích ứng và phục hồi nhanh đối với các sự cố thiên tai và tình trạng thời tiết cực đoan trên địa bàn thành phố. Tăng cường khả năng ứng phó với các nguy cơ gây hại đến sức khỏe người dân như nguy cơ sinh học, hóa học, phóng xạ, hạt nhân và các nguy cơ tiềm ẩn hoặc mới phát sinh. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động, xây dựng một xã hội mở và thích ứng, trong đó áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khuyến khích các hoạt động tình nguyện và thúc đẩy hình ảnh của ASEAN. Xây dựng một xã hội sáng tạo, đổi mới và thích ứng với việc tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo.

Để thực hiện các nội dung nêu trên, Kế hoạch đề ra một số giải pháp như: rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch hành động này trong các kế hoạch, chính sách, chương trình của thành phố; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về hợp tác ASEAN trong các lĩnh vực và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu; thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực; hoàn thiện hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ để thực hiện Kế hoạch hành động.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan báo cáo UBND thành phố tình hình triển khai, tiến độ thực hiện trước ngày 15-12 hàng năm để tổng hợp, trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở Kế hoạch hành động này, các sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch triển khai từng năm hoặc lồng ghép vào các chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị mình, bảo đảm thực hiện hiệu quả những nội dung của Kế hoạch.

UBND thành phố cũng giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành và lãnh đạo các tổ chức liên quan chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai Kế hoạch; phân công cán bộ và bộ phận công tác chuyên trách trực tiếp theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch trong phạm vi quản lý; định kỳ báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 1-12 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu thấy cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung, các sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan chủ động báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, quyết định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác