Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp giai đoạn 2021-2030 và tạo nguồn, phát triển cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Đăng ngày 30-12-2021 17:41, Lượt xem: 408

Ngày 22-12, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030; Đề án số 02/ĐA/TU ngày 20-10-2021 của Thành ủy Đà Nẵng về tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, UBND thành phố nêu rõ, mục đích của Kế hoạch là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nữ chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, khuyến khích để cán bộ nữ phấn đấu, phát triển; quan tâm công tác tạo nguồn, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đảm bảo tính kế thừa, phát huy tối đa tiềm năng của lao động nữ trong hệ thống chính trị; đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới trên địa bàn.

Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025, 60% các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp lãnh đạo có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 40% cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, trong đó 75% cán bộ nữ được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực. Đến năm 2030, 75% các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 50% cán cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, trong đó có 90% cán bộ nữ được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực; 30-35% cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp từ 22% trở lên, có nữ trong Ban Thường vụ các cấp ủy và Thường trực cấp ủy các cấp. Đồng thời, tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đạt trên 35%; có nữ tham gia Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các cấp.

Các cơ quan, đơn vị có số lượng công chức, viên chức và người lao động nữ đạt tỷ lệ 30% trở lên phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù có tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thấp dưới 30% có thể điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt, đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ nữ (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, xét chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng...) đã nêu trong Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án số 02/ĐA/TU ngày 20-10-2021 của Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch này.

Luôn xác định công tác cán bộ nữ là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ. Xem xét đưa kết quả thực hiện công tác cán bộ nữ là một trong những tiêu chí đánh giá,xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quan lý và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Định kỳ hằng năm kiểm tra, giám sát và theo dõi, đánh giá việc thực hiện công tác cán bộ nữ của cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện những mô hình mới, cách làm hay để nghiên cứu nhân rộng hoặc đôn đốc, nhắc nhở đối với các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm triển khai thực hiện.

UBND thành phố yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chọn cử cán bộ nữ trong quy hoạch tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, thủ tục trợ cấp đi học của cán bộ, công chức, viên chức nữ do cơ quan, đơn vị đề nghị trên cơ sở quyết định cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan có thẩm quyền.

THANH HẢI

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác