Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Đăng ngày 05-01-2022 16:34

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 6-12-2021 triển khai thực hiện Kế hoạch số 38 KH/TU ngày 17-11-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2-6-2021 và Kết luận số 05-KL/TW ngày 3-6-2021 của Ban Bí thư, với quan điểm “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, giải pháp về phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW, Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; góp phần tích cực, quan trọng vào công tác đấu tranh PCTN theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-3-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác PCTN, lãng phí. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo có vụ việc tham nhũng thì phải được xử lý, nghiêm minh, có tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do tham nhũng mà có thì phải được thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, cần xác định công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phát hiện; xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt do tham nhũng và phải được thể hiện rõ nét qua nhận thức, hành động.

Việc tổ chức thực hiện phải thực chất, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc xử lý các vụ việc, vụ án và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đúng quy định của pháp luật, với quan điểm “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố, căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị, thực hiện lồng ghép với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 20-7-2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Kết luận số 05- KL/TW ngày 3-6-2021 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-3-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN theo quy định.

Bên cạnh đó, đề nghị Cục Thi hành án dân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm, thu hồi tài sản của các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế trên địa bàn thành phố. Trường hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố để được chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan thi hành ấn dân sự nhằm kịp thời hỗ trợ, phối hợp áp dụng các biện pháp xác minh, thẩm định giá, giám định, truy nguyên, truy tìm, phong tỏa, kê biên, tạm giữ, thu hồi, bán đấu giá tài sản, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt ngay trong quá trình thực thi công vụ.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý dữ liệu về đất đai; phối hợp nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần để kiểm soát tài sản chặt chẽ, hạn chế việc tẩu tán, che giấu, hợp thức hoá tài sản do phạm tội mà có, tạo thuận lợi cho công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đấu tranh PCTN bảo đảm đủ số lượng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, chính trị; có cơ chế khuyến khích, thu hút cũng như chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN nỗ lực phấn đấu, toàn tâm toàn ý với công việc; nghiên cứu, tham mưu đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách PCTN cấp thành phố theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm, đảm bảo tính độc lập trong thực hiện nhiệm vụ.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, các chủ trương, quan điểm của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế và công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền cần phong phú, đa dạng, thường xuyên đổi mới phù hợp, gần gũi với thực tiễn, gắn với việc tuyên truyền, xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, rà soát các văn bàn quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo quy định.

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố rà soát, phối hợp tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan tư pháp trong quá trình phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ, từ đó có những bổ sung, hoàn thiện quy chế đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực trong tình hình hiện nay. Thường xuyên theo dối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết. Định kỳ, tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Ban cán sự Đảng UBND thành phố và Ban Nội chính Thành ủy.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác