Triển khai công tác Ngoại giao Văn hóa đến năm 2025
Đăng ngày 05-01-2022 16:34, Lượt xem: 538

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 6-12-2021 triển khai công tác Ngoại giao Văn hóa đến năm 2025 của thành phố Đà Nẵng, với quan điểm hoạt động Ngoại giao Văn hóa cần được triển khai sâu rộng trên mọi phương diện; kết hợp chặt chẽ và vận dụng linh hoạt, hiệu quả quan hệ tương tác giữa Ngoại giao Văn hóa với Ngoại giao Chính trị và Ngoại giao Kinh tế, góp phần tạo dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác theo hướng ổn định, bền vững và hiệu quả.

Kế hoạch nhằm phát huy những thành tựu đạt được của “Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Ngoại giao Văn hóa tại Đà Nẵng, thúc đẩy quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với thế giới, đưa quan hệ Đà Nẵng với các đối tác đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của Đà Nẵng, qua đó góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm văn hóa của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị.

Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là gắn kết Ngoại giao Văn hóa với Ngoại giao Chính trị, Ngoại giao Kinh tế nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực, xây dựng lòng tin với các quốc gia, qua đó phục vụ các mục tiêu hòa bình, an ninh, phát triển đất nước và nâng cao vị thế của thành phố. Đẩy mạnh công tác Ngoại giao Văn hóa tại các nước lớn, nước láng giềng và các nước ASEAN; tham gia các diễn đàn văn hóa, hội nghị, hội thảo cấp khu vực và trên thế giới; kết hợp, lồng ghép tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ các chuyến thăm Đà Nẵng của các đoàn khách cấp cao, nhân kỳ niệm năm tròn, năm lẻ 5, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước hoặc nhân dịp các chuyến công tác của lãnh đạo thành phố đến các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác.

Lồng ghép các nội dung quảng bá và xúc tiến lĩnh vực văn hóa vào nội dung làm việc của lãnh đạo thành phố khi tiếp các đoàn khách quốc tế; nghiên cứu, đề xuất nội dung hợp tác trên lĩnh vực văn hóa trong các thỏa thuận quốc tế giữa Đà Nẵng và các địa phương nước ngoài. Lồng ghép hoạt động Ngoại giao Văn hóa trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đề án, chương trình hoạt động của ngành văn hóa thể thao.

Đẩy mạnh gắn kết giữa Ngoại giao Văn hóa với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19-5-2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW trong việc vận động, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài duy trì và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc tại nước sở tại.

Tăng cường tổ chức các chương trình, sự kiện nghệ thuật của thành phố tại nước ngoài; tổ chức các hoạt động về nguồn với nhiều nội dung đa dạng, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, tham gia của Người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt chú trọng đổi mới chất lượng, nội dung, nâng cao hiệu quả các hoạt động. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, vị thế và tiềm năng phát triển, tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa và các vấn đề an sinh xã hội của thành phố đến người nước ngoài tại Đà Nẵng, kiều bào đang sinh sống tại Đà Nẵng và ở nước ngoài. Khuyến khích và hỗ trợ Người Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu, phát hiện, thu thập những di sản văn hóa - lịch sử quốc gia bị lưu lạc ở nước ngoài do nhiều nguyên nhân.

Gắn kết Ngoại giao Văn hóa với đối ngoại nhân dân; lồng ghép, gắn kết các hoạt động Ngoại giao Văn hóa trong quá trình triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thanh niên thành phố Đà Nẵng với thanh niên nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Đà Nẵng và các nước trong khu vực và trên thế giới.

Quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh và con ngưòi thành phố Đà Nẵng; nâng cao thương hiệu, hình ảnh Đà Nẵng với các giá trị văn hóa độc đáo, giàu truyền thống, phát triển năng động và con người thân thiện, mến khách; thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố về triển khai Kết luận số 76/KL/TW ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế, giới thiệu, quảng bá văn hóa Đà Nẵng đến với du khách trong và ngoài nước; vận động đăng cai có chọn lọc các sự kiện văn hóa - thể thao quốc tế và khu vực; duy trì, nâng cấp mở rộng quy mô tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế đã tổ chức thành công tại Đà Naẵg trong nhiều năm qua. Gắn kết Ngoại giao Văn hóa với các hoạt động thông tin đối ngoại; gắn Ngoại giao Văn hóa với văn hóa đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với thế giới. Nghiên cứu xây dựng chương trình và đưa các thiết chế văn hóa trọng tâm vào danh mục các địa điểm tham quan; nghiên cứu xây dựng hệ thống thuyết minh bằng tiếng Anh và một số ngôn ngữ phổ biến khác; có biện pháp khôi phục hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tổ chức các hội chợ, triển lãm quốc tế, chương trình quảng bá các sản vật địa phương, ẩm thực Đà Nẵng, các ngành nghề truyền thống nhằm đẩy mạnh việc giới thiệu các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của thành phố; nghiên cứu xây dựng thương hiệu địa phương, chú trọng xây dựng thương hiệu ngành nghề, sản phẩm đặc trưng của địa phương, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, nhất là các di sản, danh hiệu đã được quốc tế, trong đó có tổ chức UNESCO công nhận; thường xuyên nghiên cứu mẫu quà tặng đối ngoại mang đặc trưng riêng của thành phố.

Vận động đa dạng hóa và phát huy các di sản, danh hiệu quốc tế. Nghiên cứu các loại hình văn hóa độc đáo của thành phố nhằm xây dựng, phát triển và vận động công nhận các danh hiệu quốc tế đối với các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể của thành phố. Lồng ghép, quảng bá một số sản phẩm văn hóa/địa điểm mà Đà Nẵng đã được công nhận các danh hiệu quốc tế vào các chương trình tham quan. Xây dựng hồ sơ để Đà Nẵng tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong giai đoạn 2023 - 2025.

Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Vận động Bộ Ngoại giao và các tổ chức quốc tế liên quan để đăng cai có chọn lọc các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế; chủ động mở rộng giao lưu, hợp tác văn hóa với các địa phương, tổ chức quốc tế, qua đó tiếp thu tinh hoa, đồng thời nghiên cứu đổi mới quy mô, chất lượng, hiệu quả việc tổ chức các sự kiện. Tăng cường nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, tri thức, kinh nghiệm, khoa học tiên tiến của thế giới một cách phù hợp; phát huy hơn nữa các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam, qua đó đóng góp vào kho tàng văn hóa nhân loại. Kịp thời có các biện pháp đấu tranh phòng chống và có hướng xử lý phù hợp đối với các tư tưởng, sản phẩm văn hóa ngoại lai, sự xâm nhập của các loại văn hóa phẩm độc hại không phù hợp với các giá trị truyền thống của Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hoạt động ngoại giao văn hóa. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ biên phiên dịch của thành phố; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về đối ngoại và Ngoại giao Văn hóa, đồng thời tranh thủ nguồn hỗ trợ quốc tế, các chương trình học bổng, các khóa học ngắn ngày để nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác Ngoại giao Văn hóa của thành phố. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch phục vụ công tác Ngoại giao Văn hóa.

Căn cứ vào Kế hoạch và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai hoặc lồng ghép nội dung liên quan trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Kế hoạch. Định kỳ tháng 10 hàng năm, các ngành gửi báo cáo kết quả hoạt động về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị đề xuất UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung.

UBND thành phố giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng năm, báo cáo UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch và tham mưu UBND thành phố chỉ đạo công tác Ngoại giao Văn hoá trong từng giai đoạn phù hợp.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác