Ủy quyền kiểm tra nhà nước về đo lường đối với hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm
Đăng ngày 31-03-2022 10:11, Lượt xem: 198

Ngày 30-3, UBND thành phố ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc ủy quyền kiểm tra nhà nước về đo lường đối với hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tại Đà Nẵng, thời hạn ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Theo đó, UBND thành phố quyết định ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Các trường hợp ủy quyền tại Quyết định này được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ.

UBND thành phố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền. Không được ủy quyền tiếp đối với các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định này.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ phải tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND thành phố (đồng thời gửi Sở Nội vụ) về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 30 tháng 10 hàng năm để đảm bảo công tác tổng hợp, báo cáo tình hình phân cấp, ủy quyền chung trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thông báo các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân để biết và thực hiện.

THANH HẢI

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác