Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội
Đăng ngày 26-05-2022 13:28

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2415/UBND-TH ngày 5-5-2022 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21-4-2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-9-2020 về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24-6-2020 về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19-11-2019 về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng miền Trung; định kỳ 6 tháng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát các quy hoạch liên quan trong thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của UBND thành phố để điều chỉnh hoặc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng mới hoặc điều chỉnh các quy hoạch ngành phù hợp với nhu cầu phát triển của vùng và Luật Quy hoạch 2017. Thường xuyên trao đổi, đối thoại với các bộ, ngành, địa phương tham gia điều phối vùng và cộng đồng doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách phát triển vùng, từ đó có giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh đó, đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển vùng và chủ động triển khai liên kết vùng; kịp thời đề xuất với các cấp có thẩm quyền những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách vùng. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050, hoàn thành trong quý IV năm 2022; ban hành các văn bản để điều chỉnh các hoạt động/nhiệm vụ liên quan tới vấn đề phát triển vùng và liên kết vùng. 

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động huy động tối đa các nguồn lực, kết hợp nguồn vốn giữa trung ương và địa phương, tranh thủ nguồn vốn ODA, vốn tư nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các dự án trọng điểm, có tính đột phá tạo ra liên kết vùng trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sờ Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan xây đựng cơ sở dữ liệu về thông tin của thành phố và thông tin vùng nhằm hướng tới tăng cường chia sẻ thông tin và tiếp cận thông tin, tạo điều kiện cho nâng cao tần suất, hiệu quả phối hợp giữa các địa phương trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu chung và thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng.

Đồng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cán bộ, công chức, viên chức về lợi ích của liên kết vùng và các hệ lụy do thiếu hợp tác đối với nền kinh tế quốc gia, vùng và địa phương.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác liên quan tới phát triển vùng và liên kết vùng. Các sở, ban, ngành khác và UBND các quận, huyện có trách nhiệm khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước được phân công nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng, trong đó ưu tiên nghiên cứu, rà soát và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các văn bản có liên quan.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT