Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp thông qua chuyên mục “Vướng mắc doanh nghiệp”
Đăng ngày 26-05-2022 13:29

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2459/UBND-SKHĐT ngày 7-5-2022 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Thông báo số 283-TB/VP của Thành ủy Đà Nẵng về nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng, thiết lập kênh, phần mềm chính thống tiếp nhận, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Thông tin dịch vụ công thành phố thực hiện đăng tải Banner chuyên mục “Vướng mắc doanh nghiệp” trên trang chủ của cổng Góp ý Đà Nẵng, cổng Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng để doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể dễ nhận biết, phản ánh, theo dõi thuận lợi. Bên cạnh đó, phối hợp, hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp chuyên mục “Vướng mắc doanh nghiệp” của cổng Góp ý Đà Nẵng vào Trang thông tin điện tử liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư đang quản lý, vận hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tích hợp chuyên mục “Vướng mắc doanh nghiệp” của cổng Góp ý Đà Nang vào chuyên mục “Hỏi đáp” trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại địa chỉ https://dpi.danang.gov.vn) để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân thuận lợi trong phản ánh ý kiến, vướng mắc; đồng thời, cập nhật các nội dung phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được trả lời trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư lên chuyên mục “Vướng mắc doanh nghiệp” của cổng Góp ý Đà Nẵng. Thông báo, truyền thông đến các Hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư về Tổng đài 1022 và cổng Góp ý Đà Nẵng là kênh tiếp nhận, xử lý kiến nghị vướng mắc doanh nghiệp và nhà đầu tư chính thức của thành phố Đà Nẵng. 

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan định kỳ hằng quý báo cáo tình hình tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, bao gồm tiếp nhận trực tiếp thông qua văn bản và tiếp nhận thông qua Tổng đài 1022 và cổng Góp ý Đà Nẵng, về Tổng đài 1022, cổng Góp ý Đà Nẵng, đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tình hình tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư báo cáo UBND thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy theo quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT