Phê duyệt hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại KCN Hòa Khánh và KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng
Đăng ngày 30-06-2022 15:57

Ngày 27-6, UBND thành phố ban hành quyết định số 1730/QĐ-UBND về hỗ trợ giảm tiền hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp của Khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý là hơn 3 tỉ đồng.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý.

Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo, đánh giá cụ thể ảnh hưởng việc giảm tiền thu sử dụng hạ tầng (phần 65% được để lại) đối với chi phí tiền lương và chi phí vận hành trong năm 2022, báo cáo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thẩm định, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với phần phải nộp về ngân sách nhà nước năm 2022 (35% tiền thu sử dụng hạ tầng), Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện rà soát, nộp vào ngân sách nhà nước sau khi thực hiện giảm tiền sử dụng hạ tầng theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT