Lấy ý kiến về quy định Quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 23-07-2022 16:39, Lượt xem: 97

Thực hiện Công văn số 7301/UBND-ĐTĐT ngày 29/10/2021 của UBND thành phố về việc thống nhất chủ trương Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu xây dựng Quy định về quản lý hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Dự thảo Tờ trình và Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo).

Nhằm hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, Quy định nêu trên trước khi trình UBND thành phố ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi các Dự thảo đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, phường ven biển, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan để lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo.

Văn bản góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Biển và Hải đảo, địa chỉ 57 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng, trước ngày 15/8/2022, để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác