Triển khai thực hiện phong trào “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025"
Đăng ngày 23-09-2022 16:56

Ngày 21-9, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 

Theo đó, các sở ngành, UBMTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị xã hội tập trung phát huy sáng kiến trong xây dựng, đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, hoàn thiện chính sách giảm nghèo, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và giảm nghèo, bạn hành chính sách hỗ trợ có điều kiện cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động, phấn đấu “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi. Huy động các doanh nghiệp, tập thể, cả nhân trong và ngoài nước có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo.

UBND các quận huyện xã phường đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực nhằm giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thoát nghèo, tăng hộ khá, giàu; xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. Gắn phong trào thi đua với các phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Quan tâm giải quyết tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, tiếp tục triển khai cuộc vận động "Vì người nghèo" nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo" hằng năm.

Tổ dân phố, thôn, cộng đồng thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu, hỗ trợ người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Vận động cán bộ, công chức viên chức, người lao động các cơ quan giúp đỡ nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, địa bàn khó khăn.

Hộ gia đình thi đua chủ động vượt khó vươn lên trong cuộc sống và giúp đỡ hộ gia đình khác cùng vươn lên thoát nghèo, hộ nghèo thi đua vươn lên thoát nghèo.  Cán bộ làm công tác giảm nghèo thi đua tận tụy, trách nhiệm, thi đua đồng hành cùng người nghèo.

UBND thành phố giao các sở ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận huyện tổ chức thực hiện phong trào thi đua phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thực tiễn từng địa phương để phong trào đạt được kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của thành phố.

UBMTTQ và các hội, đoàn thể thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua, phát hiện nhân rộng các điển hình làm tốt công tác giảm nghèo.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững cùng cấp thống nhất các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua giai đoạn 2022-2025.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện phong trào thi đua, hướng dẫn triển khai xét đề nghị khen thưởng và trình Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) thẩm định hồ sơ khen thưởng theo quy định.

UBND quận huyện, xã phường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với địa phương tổ chức thực hiện phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT