Triển khai kết luận của lãnh đạo thành phố tại Hội nghị chuyên đề về đầu tư công
Đăng ngày 15-03-2023 08:23

Ngày 3-3, UBND thành phố có văn bản số 899/UBND-ĐTĐT gửi các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; Các Ban QLDA thuộc UBND thành phố về kết luận của lãnh đạo Thành phố tại Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành sắc, tốt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng năm 2022, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các đơn vị liên quan đã chuẩn bị chu đáo, có chất lượng tài liệu, tham luận để trình bày tại Hội nghị.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện, các Ban QLDA thuộc UBND thành phố tiếp thu và nghiêm túc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và ý kiến góp ý, kiến nghị của Đại biểu tham dự Hội nghị, Báo cáo số 37/BC-HĐND ngay 20/02/2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố về báo cáo giám sát tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Song song đó, tiếp tục nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy tại Thông báo số 341-TB-TU ngày 04/11/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, tham luận tại Hội nghị, các đơn vị, địa phương rà soát, hoàn chỉnh lại các nội dung vướng mắc, nêu rõ cơ sở pháp thực tiễn, đề xuất hướng giải quyết, có văn bản gửi các sở chuyên ngành trước ngày 10-3-2022 để kiểm tra, có văn bản trả lời, hướng dẫn thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, các sở chuyên ngành nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý hoàn thành trong tháng 3-2023.

Phấn đấu hoàn thành giải ngân giải ngân 100% kế hoạch công năm 2023 theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND thành phố, trong đó giao tỷ lệ, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về kết quả nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Cụ thể, đến ngày 30/4/2023 giải ngân đạt 10% kế hoạch vốn được giao; Đến ngày 30/6/2023 giải ngân đạt 30% kế hoạch vốn được giao; Đến ngày 30/9/2023 giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn được giao; Đến ngày 31/12/2023 giải ngân đạt 80% kế hoạch vốn được giao; Đến ngày 31/01/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng 38 công trình và khởi công 26 công trình. Trong đó, cần lập kế hoạch, lộ trình, tiến độ chi tiết (kể cả xác định rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện của sở, ngành liên quan để đảm bảo mục tiêu tiến độ hoàn thành theo yêu cầu đề ra, làm cơ sở đánh giá việc chậm trễ tại cơ quan, đơn vị nếu có) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp theo dõi, tham mưu UBND thành phố, hoàn thành trước ngày 15-3-2023. Trường hợp không hoàn thành, chậm tiến độ tại đơn vị nào, thủ trưởng đơn vị trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu trình HĐND thành phố phân bổ chi tiết hết số vốn kế hoạch còn lại của năm 2023 là 1.659 tỷ đồng cho các công trình, dự án đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn trước ngày 30/6/2023.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được giao kế hoạch vốn năm 2023, cần tập trung xử lý các vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, sớm lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện theo quy định để giải ngân hết 100% số vốn Trung ương đã bố trí 163 tỷ đồng trong năm 2023.

Phấn đấu xử lý dứt điểm hơn 50% các dự án tồn đọng lâu năm, kéo dài (UBND thành phố đã báo cáo HĐND thành phổ tại kỳ họp cuối năm 2022 với 226 dự án).

Các cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện khẩn trương lập, hoàn thành hồ sơ thủ tục, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đã được bố trí vốn chuẩn trước tháng 12-2023 để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn trung hạn theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ phạm vị, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của pháp luật, tránh lãng phí.

Nghiêm túc thực hiện đúng quy chế phối hợp giữa các Ban QLDA ĐTXD với các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND thành phố và UBND các quận, huyện, xã, phường trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 21/5/2022.

Các sở, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để xác định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu, có chính kiến cụ thể của đơn vị chủ trì thực hiện trách nhiệm tham mưu, thẩm tra, thẩm định. Đồng thời khi tham gia, góp ý phải có chính kiến cụ thể, không nêu chung chung, lòng vòng, thiếu trách nhiệm và tuân thủ đúng thời gian trả lời theo quy định tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 21/5/2022 của UBND thành phố.

Các sở, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để xác định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu, có chính kiến cụ thể của đơn vị chủ trì thực hiện trách nhiệm tham mưu, thẩm tra, thẩm định. Đồng thời khi tham gia, góp ý phải có chính kiến cụ thể, không nêu chung chung, lòng vòng, thiếu trách nhiệm và tuân thủ đúng thời gian trả lời theo quy định tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 21/5/2022 của UBND thành phố.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể, kiểm tra, rà soát từng dự án ngay từ đầu năm, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong từng khâu công việc, giao nhiệm vụ cụ thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi từng nhiệm vụ được giao. Triển khai tốt, có chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án. Nhanh chóng khắc phục những hạn chế, bất cập, chấn chỉnh khâu chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa; các khâu thẩm định về quy hoạch; đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt hồ sơ PCCC.... Lưu ý các Sở cần bố trí sắp xếp cán bộ, điều chuyển bổ sung nhân lực theo tình hình hồ sơ cần xử lý để thẩm định hồ sơ đúng thời gian quy định tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố, sớm kiểm tra và yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ vào những ngày tiếp nhận.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác