Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ giao
Đăng ngày 23-05-2023 14:16, Lượt xem: 79

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2476/UBND-TH ngày 17-5-2023 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; thực hiện việc luân chuyển, xử lý cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tiếp tục quan tâm, chú trọng triển khai các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, nhất là tại các địa phương, khu công nghiệp tập trung nhiều lao động. Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ; tuyệt đối không ban hành và tham mưu ban hành chính sách, quy định mới làm phát sinh thủ tục, chi phí, thời gian không cần thiết; bãi bỏ vả tham mưu bãi bỏ theo thẩm quyền các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trái quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc chậm trễ bãi bỏ, sửa đổi quy định, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, cần triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

UBND thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp các giấy tờ có yêu cẩu xác nhận của địa phương nơi cư trú cho người dân như Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận, Giấy giới thiệu...

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp thành phố đáp ứng các yêu cầu, quy định; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 5 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ; tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm thông suốt, hiệu quả, an ninh, an toàn thông tin.

Đồng thời, rà soát khả năng đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng phục vụ kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khẩn trương triển khai các biện pháp, hoàn thành trong tháng 5 năm 2023. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã được số hóa lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp thành phố, cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; định hướng truyền thông về các vấn đề dư luận quan tâm, không để tạo thành điểm nóng bức xúc; củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thuận cao trong xã hội.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời động viên, khuyên khích và bảo vệ các tập thể, cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trờ, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2023, Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2023 và số 238/CĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2023 được giao (cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao là trên 95%). Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung thẩm quyền hoặc đề xuất các cơ quan Trung ương sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác