Tập trung rà soát, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đăng ngày 12-09-2023 19:18, Lượt xem: 64

UBND thành phố ban hành Công văn số 4870/UBND-TTTP ngày 8-9-2023 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố tập trung rà soát, có biện pháp chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nói riêng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm việc đưa tin, lan truyền thông tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng có nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua “chuyên mục Nội chính”; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện chủ trương có vụ việc thì phải xác minh làm rõ, tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai; vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước; phải tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước và xử lý hình sự. Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 20-7-2021 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 3-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-3-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ; Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 6-12-2021 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 17-11-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 25-2-2022 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28-1-2022 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; Công văn số 5764/UBND-NC ngày 21-10-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Công văn số 56-CV/BCĐTU ngày 12-9-2022 của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCDTW ngày 1-8-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 815/UBND-TTTP ngày 8-11-2022 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 62-CV/BCĐTU ngày 3-10-2022 của Ban Chỉ đạo thành phố về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ trong công tác cán bộ. Tập trung tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 114-QD/TW ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Thực hiện tốt Quy định khuyến khích, bảo vệ những người năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Rà soát, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chứng, sợ sai, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, thanh tra công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Triển khai Đề án Cơ chế bảo vệ, khuyến khích Nhân dân phản ánh, tố giác đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, tiêu cực; suy thoái về đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn từ đầu, xử lý từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Nâng cao hiệu quả trong công tác giám định, định giá tài sản và thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện các quy định theo thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch; rà soát, phát hiện những bất cập, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, xã hội hóa, tài chính, tự chủ tài chính, quy hoạch, xây dựng... và trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để kiến nghị, đề xuất.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các cơ quan dân cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cùng cấp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xem xét, xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội yêu cầu; phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tham gia giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn”. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong sạch, vững mạnh, thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức này đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác