Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đăng ngày 14-09-2023 15:30, Lượt xem: 171

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng (được UBND thành phố Đà Nẵng giao quản lý, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất).

- Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. TÊN TÀI SẢN, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ

1. Tên, vị trí, diện tích tài sản đấu giá: (Kèm theo Phụ lục I)

2. Số lƣợng tài sản đấu giá: 01 khu đất

3. Chất lượng tài sản đấu giá:

- Hiện trạng khu đất và hạ tầng khu vực: Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

- Tài sản gắn liền trên các khu đất: Không có.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến.

III. GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ (Kèm theo Phụ lục I)

IV. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Xem chi tiết tài file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác