Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm 2023
Đăng ngày 07-11-2023 18:06, Lượt xem: 333

Trên các đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 9 tháng trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tập trung đánh giá, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch do UBND thành phố đã ban hành ngay từ đầu năm 2023 như: Quyết định số 01/QD-UBND ngày 03/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2023; Quyết định số 1759/QD-UBND ngày 22/8/2023 về điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ tại Quyết định số 01/QD-UBND; Quyết định số 02/QD-UBND ngày 03/01/2023 về ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2023 về thực hiện Chủ đề năm 2023 của thành phố là "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội". Tập trung táo gỡ vướng mắc, khó khắn, nhất là việc triển khai thi công các công trình, dự án động lực, trọng điểm nhằm phấn đấu đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

(Xem nội dung Báo cáo chi tiết tại file đính kèm)

 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác