Công bố công khai kết quả xét duyệt, dự kiến bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị (đợt 2)
Đăng ngày 21-11-2023 17:08, Lượt xem: 102

Sở Xây dựng công bố công khai kết quả xét duyệt, dự kiến bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố như sau:

1. Kết quả xét duyệt

Theo chủ trương tại Công văn số 3046/UBND-SXD, UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị thông báo chủ trương, đối tượng, điều kiện và số lượng căn hộ được phân bổ bố trí thuê; thực hiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký thuê đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện bố trí thuê theo quy định (theo Công văn số 3046/UBNDSXD, Công văn số 4954/UBND-SXD) và đề xuất danh sách dự kiến bố trí thuê theo đúng số lượng căn hộ được phân bổ (việc lựa chọn danh sách theo tiêu chí xét duyệt do cơ quan, đơn vị tự quyết định); gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét duyệt thống nhất trước khi trình UBND thành phố phê duyệt. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đề xuất của cơ quan, đơn vị mình.

Sau khi xem xét đề xuất của UBND quận Hải Châu (Công văn số 1559/UBND-QLĐT ngày 07/6/2023), UBND quận Thanh Khê (Công văn số 2515/UBND-QLĐT ngày 06/12/2022), UBND quận Sơn Trà (Công văn số 970/UBND-QLĐTh ngày 31/3/2023), UBND quận Liên Chiểu (Công văn số 2030/UBND-QLĐTh ngày 23/6/2023), rà soát tình trạng sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất, rà soát các trường hợp đã được thuê, mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã báo cáo Hội đồng xét duyệt thống nhất chủ trương bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với 20 trường hợp (Đính kèm Phụ lục).

2. Công khai kết quả xét duyệt, dự kiến bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tại Thông báo số 482/TB-VP ngày 09/11/2023 của Văn phòng UBND thành phố, Sở Xây dựng công bố công khai kết quả xét duyệt, dự kiến bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trên Cổng thông tin điện tử thành phố trong thời gian 30 ngày (từ ngày 21/11/2023 đến hết ngày 20/12/2023) để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan được biết, có ý kiến liên quan đến kết quả xét duyệt (nếu có) gửi Sở Xây dựng trước ngày 22/12/2023. Sau thời gian trên, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

 Đính kèm:

- Phụ lục - Danh sách 20 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị dự kiến bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (đợt 2)

- Văn bản: Công văn số 3046/UBND-SXD ngày 03/6/2022, Công văn số 4954/UBND-SXD ngày 09/9/2022 của UBND thành phố và Công văn số 4360/SXD-QLN ngày 23/7/2022 của Sở Xây dựng.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác