Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đăng ngày 02-12-2023 06:14, Lượt xem: 22

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau: 

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

- Tên của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng (được UBND thành phố Đà Nẵng giao quản lý, triển khai đấu giá  quyền sử dụng đất). 

- Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải  Châu, thành phố Đà Nẵng. 

II. TÊN TÀI SẢN, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CỦA TÀI SẢN  ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ 

1. Tên, vị trí, diện tích tài sản đấu giá: Khu đất ký hiệu A1.2.1 thuộc Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

(Kèm theo Phụ lục I)

2. Số lượng tài sản đấu giá: 01 khu đất 

3. Chất lượng tài sản đấu giá: 

- Hiện trạng khu đất và hạ tầng khu vực: Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

- Tài sản gắn liền trên các khu đất: Không có. 

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến

III. GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

(Kèm theo Phụ lục I)

IV. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho  việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá. 

2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản. 

4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù  hợp.

5. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá (nếu có).  

6. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công  bố. 

 (Kèm theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản tại Phụ lục II)

V. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỂ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU  GIÁ TÀI SẢN 

(Xem chi tiết tại file Thông báo số 96/TB-TTPTQĐ đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác