Ủy quyền cho Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND các quận, huyện một số nội dung trong thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa
Đăng ngày 09-12-2023 20:37, Lượt xem: 23

Ngày 6-12, UBND thành phố Ban hành Quyết định số 2680/QĐ-UBND về Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện một số nội dung trong công tác thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Cụ thể, ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố các nội dung sau:

* Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Sở Giao thông vận tải trực tiếp quản lý, bảo trì theo phân cấp như sau:

- Xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hoả hoạn hoặc các nguyên nhân khác; thanh lý tài sản theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ.

* Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa:

- Xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hoả hoạn hoặc các nguyên nhân khác; Thanh lý tài sản theo Nghị định 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ.

Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện xử lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do UBND các quận, huyện trực tiếp quản lý, bảo trì theo phân cấp: Xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hoả hoạn hoặc các nguyên nhân khác theo Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ.

Tùy theo nội dung ủy quyền theo Quyết định này được sử dụng con dấu của Sở Giao thông vận tải thành phố và con dấu UBND các quận, huyện.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Chủ tịch UBND các, huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các vấn đề chưa được quy định, vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét, cho ý kiến quyết định trước khi thực hiện.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Không được ủy quyền tiếp đối với các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định này.

Trường hợp các văn bản quy pháp pháp luật chuyên ngành được sửa đổi, bổ sung có thay đổi về thẩm quyền giải quyết công việc thì thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, điều chỉnh nội dung ủy quyền để đảm bảo phù hợp với quy định về thẩm quyền của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 30-6-2026.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác