Thực hiện Thông tư 69/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính
Đăng ngày 15-12-2023 06:34, Lượt xem: 5

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4602/VP-KT về việc thực hiện Thông tư 69/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ngày 15/11/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/12/2023.

Cụ thể, theo quy định mới:

- Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trước ngày 01/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

- Từ ngày 01/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Từ ngày 01/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức.

- Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết nội dung Thông tư 69/2023/TT-BTC được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, nghiên cứu triển khai thực hiện theo quy định.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT