Triển khai Đề án tạo nguồn cán bộ cho chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, xã
Đăng ngày 09-05-2024 10:28, Lượt xem: 80

Ngày 6-5, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 102-KH/UBND về việc triển khai Quyết định số 10215-QĐ/TU ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phê duyệt Đề án tạo nguồn cán bộ cho chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Đề án được thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ giữ chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, xã có năng lực, uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Đồng thời, phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ cho chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, xã giai đoạn 2025-2030 bảo đảm sự kế thừa, chuyển giao thế hệ một cách liên tục và vững chắc.

Nội dung thực hiện gồm: Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án tạo nguồn cán bộ cho chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường, xã; Tuyển chọn và phê duyệt danh sách cán bộ tham gia Đề án; Đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ thuộc Đề án; Đánh giá cán bộ thuộc Đề án; Thực hiện công tác cán bộ đối với chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và đối với cán bộ thuộc Đề án; Nâng cao chất lượng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, xã đương nhiệm.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Tố chức Thành ủy phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai hiệu quả Quyết định số 10215-QĐ/TU và Kế hoạch này.

Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ tham mưu UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sơ kết, tổng kết Đề án.

Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cơ quan có thẩm quyền quyết định bố trí dự toán kinh phí để thực hiện theo quy định và trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách thành phố.

Các sở, ban, ngành, quận, huyện ủy, UBND quận, huyện, đảng ủy, UBND phường, xã có liên quan tổ chức quán triệt, phổ biến nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Đề án và Kế hoạch này; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công tác cán bộ nói chung và công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, lựa chọn đúng người có đủ phẩm chất, năng lực theo tiêu chuẩn quy định.

Đồng thời, căn cứ nội dung các nhiệm vụ theo Kể hoạch này và tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai trong phạm vi quản lý của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án, Kế hoạch này và nội dung chi, mức chi theo quy định hiện hành, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng và gửi Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt.

KHÁNH NHI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác