Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2024
Đăng ngày 09-05-2024 14:44, Lượt xem: 46

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo, điều hành đã được ban hành ngay từ tháng 01 năm 2024: QUyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 về chương trình công tác năm 2024 của UBND thành phố để triển khai chương trình công tác và các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và chủ đề năm 2024 "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội". 

(Xem nội dung Báo cáo chi tiết tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác