Gửi báo giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 14-05-2024 18:08, Lượt xem: 16

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; theo đó quy định hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm. Thời điểm khảo sát để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 hàng năm.

Căn cứ quy định tại Khoả 2, Điều 3 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 và Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính thì hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, trình UBND cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực HĐND cùng cấp. Theo đó, Sở Tài chính thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn điều tra, khảo sát xác định giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể từ thời điểm tháng 10/2024 để phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng từ ngày 01/01/2025 theo đúng quy định.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính quý Công ty gửi Báo giá chi phí dự toán dịch vụ điều tra, khảo sát xác định giá đất đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Báo giá dự toán chi phí phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thể và có căn cứ, đảm bảo điều kiện theo quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 18/5/2024.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý Công ty liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để lấy dữ liệu các tuyến đường, vị trí cụ thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Tài chính  gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác