Kỷ niệm 160 năm nhân dân Đà Nẵng kháng Pháp (1858-2018)

  • Hội thảo Khoa học  “Đà Nẵng chống Liên quân Pháp -Tây Ban Nha (1858 - 1860): Quá khứ và hiện tại” Đăng ngày 31-08-2018 08:12
  • Lễ kỷ niệm 160 năm Đà Nẵng kháng Pháp (1858-2018) Đăng ngày 30-08-2018 15:49
  • Bài học lịch sử 160 năm ngày Đà Nẵng đứng lên chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha Đăng ngày 28-08-2018 01:45
  • Nghe hiện vật kể về cuộc chiến dưới chân Thành Điện Hải trong buổi đầu kháng Pháp Đăng ngày 16-08-2018 06:33
  • Lễ tế vong linh các anh hùng nghĩa sỹ tại Nghĩa trủng Phước Ninh  Đăng ngày 06-08-2018 16:07
  • Các hoạt động kỷ niệm 160 năm Ngày nhân dân Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 1860) Đăng ngày 23-07-2018 02:00