Báo cáo kinh tế, xã hội

  • Các dự án đầu tư tăng vốn từ ngày 01/01/2015 – 30/6/2015
  • Các dự án đầu tư cấp mới từ ngày 01/01/2015 – 30/6/2015
  • 5 quốc gia có vốn đầu tư dẫn đầu tại Đà Nẵng lũy kế đến 30/06/2015
  • Tình hình thu hút đầu tư tại các Khu công nghiệp
  • 05 quốc gia có vốn đầu tư dẫn đầu tại Đà Nẵng
  • Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài 9 tháng đầu năm 2013
  • GDP bình quân đầu người tại thành phố Đà Nẵng
  • Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng theo ngành nghề
  • Tốc độ tăng trưởng GDP thành phố Đà Nẵng
  • Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng theo quốc gia