Chính sách mới

  • Từ 1.6: Phân cấp thẩm quyền cấp phép kinh doanh karaoke cho quận, huyện Đăng ngày 09-05-2017 15:25
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2017 Đăng ngày 03-04-2017 09:45
  • Chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 3/2017 Đăng ngày 06-03-2017 09:22
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2017 Đăng ngày 06-03-2017 09:07
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2017
  • Chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 2/2017
  • Chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 2/2017
  • Chính sách mới về tài chính doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 01/2017
  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017
  • Chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 12/2016