Các TTHC của Cục Thuế không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 06-07-2017 13:46

Cục Thuế thành phố đã ban hành Công văn số 5271/CT-TTHC V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế thành phố không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ buu chính chính công ích như sau:

- Thủ tục mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

- Thủ tục cấp hóa đơn lẻ.

- Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT.

- Thủ tục đăng ký điều chỉnh, chấm dứt bán hàng hoàn thuế GTGT.