Các TTHC của Ban Quản lý Khu công nghệ cao  không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 06-07-2017 13:56

Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố đã ban hành Công văn số 701/BQLKCNC-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích như sau:

+ 23 TTHC thuộc lĩnh vực Đầu tư :

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trưởng đầu tư của UBND thành phố.
2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.
4. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố, không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
5. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
6. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
8. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên nhà đầu tư.
9. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời gian hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).
10. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố.
11. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
12. Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
13. Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
14. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.
15. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thuộc diện không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
16. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thuộc diện không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
17. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.
18. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.
19. Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
20. Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư.
21. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.
22. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầut ư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời gian hoạt động của dự án đầu tư.
23. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ 02 TTHC thuộc lĩnh vực Quy hoạch, Xây dựng: 

1. Thủ tục đề nghị chấp thuận Tổng mặt bằng, Phương án kiến trúc và Đấu nối hạ tầng kỹ thuật.
2. Thủ tục khởi công xây dựng công trình.