Các TTHC của Sở Tài chính không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 28-07-2017 15:38


Sở Tài chính thành phố đã ban hành Công văn số 1944/STC-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính chưa triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 15 TTHC như sau:

1. Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước quận, huyện .
2. Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước (hoàn trả tiền sử dụng đất đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước).
3. Xét duyệt quyết toán chi phí xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
4. Trình bổ sung kinh phí cho các đơn vị, địa phương.
5. Xét duyệt, kiểm tra và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp.
6. Xác nhận viện trợ đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho địa phương.
7. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
8. Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Dịch vụ công trực tuyến mức 3)Mức .
9. Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Dịch vụ công trực tuyến mức 3) .
10. Thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm thường xuyên.
11. Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thường xuyên.
12. Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước quy định giá (Dịch vụ công trực tuyến mức 3).
13. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số quan hệ ngân sách (Dịch vụ công trực tuyến mức 4).
14. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số công trình xây dựng cơ bản (Dịch vụ công trực tuyến mức 4).
15. Thẩm tra dự toán thiết bị thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công.