Các TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 03-08-2017 08:18

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã ban hành công văn số 1646/SKHĐT-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và đầu tư chưa triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 27 TTHC như sau:

I. Lĩnh vực Đầu tư nước ngoài (FDI):
1. Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố.
2. Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố.
3. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án thuộc diện chủ trương đầu tư của UBND thành phố.
4. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án không thuộc diện chủ trương đầu tư (Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầut ư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)).
5. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án không thuộc diện chủ trương đầu tư (Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư).
6. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.
7. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.
8. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
9. Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chủ trương đầu tư của UBND thành phố).
10.  Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện chủ trương đầu tư của UBND thành phố).
11. Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
12. Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
13. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
14. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
15. Đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
16. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư.

II. Lĩnh vực Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (Trường hợp nhà đầu tư yêu cầu):
1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

III. Lĩnh vực xây dựng cơ bản:
1. Thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm B, C vốn ngân sách thành phố và các dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng từ vốn ngân sách quận, huyện.
2. Thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm A vốn ngân sách thành phố, dự án nhóm B và C trọng điểm vốn ngân sách trung ương.
3. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng.
4. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
5. Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
6. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

IV. Lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA):
1. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ đấu thầu của dự an ODA.
2. Thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA.

V. Lĩnh vực Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO):
1. Thẩm định các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.