Chính sách mới

  • Phiên họp UBND thành phố tháng 12: thông qua 8 quy định  mới Đăng ngày 27-12-2017 16:23
  • Chính sách nổi bật về lao động có hiệu lực từ tháng 12/2017 Đăng ngày 06-12-2017 10:07
  • Chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 12/2017 Đăng ngày 06-12-2017 09:56
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2017 Đăng ngày 06-12-2017 09:56
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2017 Đăng ngày 06-11-2017 15:31
  • Chính sách nổi bật về lao động có hiệu lực từ tháng 11/2017 Đăng ngày 06-11-2017 15:02
  • Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 11/2017 Đăng ngày 06-11-2017 15:01
  • Giá dịch vụ ngày giường bệnh tại bệnh viện hạng I tại Đà Nẵng từ tháng 8/2017 Đăng ngày 19-10-2017 15:49
  • Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 10/2017 Đăng ngày 09-10-2017 08:07
  • Chính sách nổi bật về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 10/2017 Đăng ngày 09-10-2017 08:07