Chính sách mới

  • Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 9/2018 Đăng ngày 27-09-2018 02:36
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018 Đăng ngày 08-08-2018 03:18
  • Chính sách mới về lao động, tiền lương  có hiệu lực từ tháng 8/2018 Đăng ngày 08-08-2018 03:18
  • Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 7/2018 Đăng ngày 10-07-2018 02:46
  • Chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 7/2018 Đăng ngày 10-07-2018 02:46
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2018 Đăng ngày 10-07-2018 02:46
  • Chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 6/2018 Đăng ngày 07-06-2018 03:56
  • Chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 6/2018 Đăng ngày 07-06-2018 03:56
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018 Đăng ngày 07-06-2018 03:55
  • Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng Đăng ngày 04-06-2018 02:55