Chính sách mới

  • Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng Đăng ngày 04-06-2018 02:55
  • Những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Đăng ngày 26-05-2018 03:16
  • Chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 5/2018 Đăng ngày 08-05-2018 02:45
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2018 Đăng ngày 08-05-2018 02:45
  • Chính sách nổi bật về lao động có hiệu lực từ tháng 5/2018 Đăng ngày 08-05-2018 02:44
  • Hướng dẫn mới về thu tiền sử dụng đất Đăng ngày 12-04-2018 02:31
  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2018 Đăng ngày 03-04-2018 01:52
  • Chính sách nổi bật về doanh nghiệp, lao động có hiệu lực từ tháng 4/2017 Đăng ngày 03-04-2018 01:52
  • Chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 3/2018 Đăng ngày 06-03-2018 09:10
  • Chính sách mới về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 3/2018 Đăng ngày 06-03-2018 09:09