Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • UBND thành phố đối thoại 02 hộ dân: Rà soát lại toàn diện nội dung khiếu nại Đăng ngày 11-10-2018 20:06
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của của công dân Võ Văn Thiện Đăng ngày 06-08-2018 03:46
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của của công dân Trần Anh Tín Đăng ngày 06-08-2018 03:46
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của của công dân Lê Văn Sinh Đăng ngày 06-08-2018 03:46
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của của công dân Đỗ Oai Hùng Đăng ngày 06-08-2018 03:46
  • Kết quả giải quyết khiếu nại lần hai của ông Phan Bách Thắng (Phan Bá Hiệp) Đăng ngày 03-08-2018 07:48
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của hộ ông Bùi Vĩnh Linh Đăng ngày 03-08-2018 07:19
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Dũng Đăng ngày 03-08-2018 07:11
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của hộ ông Phạm Tạo Đăng ngày 21-07-2018 13:47
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của hộ ông Đinh Chín Đăng ngày 21-07-2018 13:46