Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Kết quả quyết khiếu nại của công dân Đỗ Đình Dũ Đăng ngày 25-12-2020 10:32
  • Kết quả quyết khiếu nại của công dân Trần Thị Thanh Đăng ngày 25-12-2020 10:31
  • Giải quyết thấu tình, đạt lý nguyện vọng của công dân Đăng ngày 03-12-2020 13:30
  • Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp, giải quyết kiến nghị của công dân Đăng ngày 20-11-2020 01:24
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Hà Thị Tư Đăng ngày 02-07-2020 09:27
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Trần Xuân Hậu, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, và bà Ngô Thị Thùy Dương Đăng ngày 02-06-2020 00:56
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Cao Tư Thế Đăng ngày 29-04-2020 09:12
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Đặng Anh và bà Nguyễn Thị Hồng Đăng ngày 24-07-2019 08:45
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bính Đăng ngày 17-07-2019 05:27
  • Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Phú Ban Đăng ngày 25-06-2019 03:20