Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Kết quả giải quyết khiếu nại do công dân Phan Văn Minh làm đại diện (lần đầu) Đăng ngày 20-04-2022 14:54
  • Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tiếp, giải quyết kiến nghị của công dân Đăng ngày 15-03-2022 16:25
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Văn Minh Đăng ngày 22-11-2021 16:40
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Trần Văn Lợi Đăng ngày 28-05-2021 13:02
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Hồ Thị Cháu Đăng ngày 28-05-2021 13:01
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Đăng Thế (lần đầu) Đăng ngày 29-01-2021 09:25
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Nguyễn Hiền Lương (lần hai) Đăng ngày 29-01-2021 09:24
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Đỗ Xuân Hiền (lần đầu) Đăng ngày 29-01-2021 09:07
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Đào Ngọc Hùng (lần đầu) Đăng ngày 29-01-2021 09:07
  • Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Trần Xuân Hoàng (lần đầu) Đăng ngày 29-12-2020 10:36