Hỗ trợ kinh phí và cho vay 
Đăng ngày 13-04-2017 14:43

Kiến nghị: (các hợp tác xã, làng nghề thủ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp) về việc hỗ trợ kinh phí và cho vay để đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sở Khoa học và Công nghệ trả lời như sau:

1. Hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ
Căn cứ Quyết định số 5041/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy định cho vay, tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng, Quỹ thực hiện hỗ trợ kinh phí và cho vay để đổi mới công nghệ, cụ thể:
a) Về cho vay
 - Hạn mức cho vay tối đa của một dự án đổi mới công nghệ là 70% tổng vốn đầu tư dự án (không tính kinh phí mua sắm thiết bị, tài sản và chi phí đi công tác nước ngoài) nhưng không vượt quá 02 (hai) tỷ đồng/dự án.
- Lãi suất cho vay từ 0 đến 5%.
- Thời gian vay của dự án không quá 36 (ba mươi sáu) tháng.
b) Về hỗ trợ
- Tài trợ đến 50% cho việc thực hiện các dự án tạo ra công nghệ mới; ươm tạo công nghệ; sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới thuộc những ngành nghề, lĩnh vực mà thành phố ưu tiên khuyến khích phát triển, do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện.
- Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/dự án.
2. Hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ
Hiện tại, Sở đang tham mưu UBND thành phố ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Sở sẽ có văn bản thông báo cho Quý Hợp tác xã, Làng nghề, Xí nghiệpkhi Quy định này được ban hành.
Để được hướng dẫn chi tiết các thủ tục xin liên hệ với Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ sau:
Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Tầng 22, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, 
Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3887429,  Email: lacnlt@danang.gov.v