Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng chỉ có lỗi là chưa biết chứ không hề trốn thuế 
Đăng ngày 13-04-2017 14:43

Kiến nghị: - Thành phố có ý kiến chỉ đạo các Sở, ban, ngành tạo điều kiện cho doanh nghiệp; nếu doanh nghiệp chưa nắm rõ hay không cố tình vi phạm thì các sở, ban, ngành hướng dẫn và không lấy đó để phạt doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp phải chịu oan ức.

- Năm 2012, kiểm toán nhà nước kiểm tra tách khoản tiền lãi hơn 6 tỷ (do trước khi thành lập trường, trường chưa có pháp nhân vay vốn, cá nhân người sáng lập trường đứng ra vay hộ cho trường. Kiểm toán đã hướng dẫn chuyển khoản nợ vay qua tên trường để không phải bị phạt truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 260 triệu. (gồm có ông Bình, bà Phượng, công ty Hồng Bàng và cá nhân cũng như công ty không nhận tiền cho trường thuê cũng như cổ đông)

- Năm 2013, Thanh tra thành phố vào kiểm tra và lúc đó trường đã chuyển khoản nợ vay về trường, nhưng Thanh tra lại nói lý do khác là thành lập mới phải có 35 tỷ (trong khi đó, trường thành lập năm 2008, lúc đó quy định 15 tỷ). Cuối cùng, nhà trường đành chịu nộp 260 triệu (vì quá mệt mỏi), nhưng nộp trước 30%, còn lại xin trả chậm.

- Năm 2016, chi cục thuế Hải Châu có giấy mời, thông báo trường thực hiện kiểm toán 260 triệu (năm 2012), trong khi suốt 4 năm không có văn bản hay thông báo hay giấy báo đóng thuế này để trường còn lo đi kêu cứu.

- Hai khoản truy thu thuế này cùng nội dung là truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2012, 2013)

Xin hỏi hiện tại trường đang nợ lãi ngân hàng hàng năm hơn 7 tỷ, vậy nếu như năm 2015, 2016 hay sau nữa, các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra cứ vào truy thu liên tục như vậy sao?

Nhà trường chỉ có lỗi là chưa biết hợp thức hóa ngay từ đầu, chứ không hề trốn thuế.

Kính xin lãnh đạo thành phố xem xét cho trường không phải đóng khoản tiền thuế TNDN oan ức như trên nữa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng có vay vốn để đầu tư tài sản ban đầu để hình thành trường Cao đẳng Bách khoa trước khi có quyết định thành lập trường. Quá trình hình thành tài sản và góp vốn bằng tài sản đầu tư; việc góp vốn đồng thời ghi nhận nợ ngân hàng của bà Phượng (góp vốn bằng công nợ với ngân hàng). Qua đối chiếu doanh số vay nợ ngân hàng ở tất cả các thời điểm trong kỳ kế toán, Kiểm toán Nhà nước Khu vực 3 (KTNN) nhận thấy các khoản nợ ngân hàng luôn tồn tài nhỏ hơn công nợ phải thu của Bà Phượng, KTNN xác định lãi vay ngân hàng phát sinh mà Trường đã trừ vào thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNDN là không phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 6, Thông tư số 123/2012/-TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính, do đó, KTNN xác định truy thu thuế TNDN 260.900.620 đồng đối với Trường Cao đẳng Bách Khoa là hoàn toàn đúng với các quy định của pháp luật.

Năm 2013, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã thực hiện thanh tra tại Trường CĐ Bách khoa và đã có quyết định truy thu thuế TNDN theo quyết định số 684/QĐ-TTTP ngày 20/11/2014, với số thuế là: 359.544.680 đồng, đến thời điểm kết luận thanh tra đơn vị đã nộp được 107.863.404 đồng, chưa thực hiện 251.681.276 đồng.

Trong quá trình thực hiện, Trường CĐBK đã có nhiều văn bản xin miễn và chậm nộp các khoản sai phạm. Tại Công văn số 5689/UBND-KTTH ngày 23/7/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng v/v xử lý kiến nghị của Trường CĐBK, nội dung nêu rõ: 

"Thống nhất theo ý kiến đề xuất của Chánh Thanh tra thành phố tại Công văn số 452/TTTP-TT2 ngày 26/6/2015, Kết luận thanh tra số 701/KL-TTTP ngày 27/11/2014 là đúng theo quy định hiện hành. Vì vậy, không xem xét miễn, giảm số tiền phải nộp (theo kết luận của Thanh tra thành phố) như kiến nghị của Trường Cao đẳng Bách khoa.

Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho Trường Cao đẳng Bách khoa, thống nhất theo đề nghị của Thanh tra thành phố cho Trường Cao đẳng Bách khoa được chậm nộp số tiền (251.681.276 đồng) còn lại chưa thực hiện theo Kết luận thanh tra số 701/KL-TTTP ngày 27/01/2014. Thanh tra thành phố thực hiện các thủ tục để cho trường chậm nộp số tiền nêu trên, với thời hạn chậm nộp tối đa là đến 31/12/2015."

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Thanh tra thành phố đã làm việc với Trường CĐBK và có Văn bản số 33/TTTP-GS,KT&XLSTT ngày 12/01/2016 đồng ý cho phép Trường CĐBK được nộp dần số tiền còn lại 251.681.276 đồng được chia đều trong thời gian 10 tháng (mỗi tháng nộp khoản 25.000.000 đồng từ tháng 01/2016 đến tháng 10/2016 phải nộp đủ). 

Đến nay, Trường CĐBK đã nộp thêm 15.000.000 đồng vào TK tạm giữ của TTTP nhưng vẫn chưa thực hiện theo lộ trình nộp dần số tiền trên theo quy định tại Văn bản số 33/TTTP-GS, KT&XLSTT ngày 12/01/2016.

Qua việc thực hiện kết luận thanh tra tại Trường CĐBK, Thanh tra thành phố nhận thấy Trường CĐBK chưa nghiêm túc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra cũng như chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng. Thanh tra thành phố yêu cầu Trường CĐBK nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra số 701/KL-TTTP ngày 27/11/2014 và Văn bản số 33/TTTP-GS,KT&XLSTT ngày 12/01/2016 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng.