Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại Đà Nẵng
Đăng ngày 20-02-2023 18:19, Lượt xem: 393

Ngày 20-2, UBND thành phố ban hành quyết định số 287/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại Đà Nẵng. Mục tiêu tổng quát nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số. phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển bền vững.

Cụ thể, mục tiêu 1, đến năm 2030, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng. Tổng tỉ suất sinh trung bình thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 đạt 2,2 con/phụ nữ.

Mục tiêu 2, duy trì tỉ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng tự nhiên, phấn đấu duy trì cơ cấu dân số theo độ tuổi ở mức hợp lý. Tỉ số giới tính khi sinh dưới 107 bé trai/100 bé gái sinh ra sống. Tỉ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%, tỉ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%, tỉ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 49%. 

Mục tiêu 3, nâng cao chất lượng dân số, tỉ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 95%. 

90 % phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất. 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Tuổi thọ bình quân đạt 76,7 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 70 năm.

Mục tiêu 4, thúc đẩy phân bố dân số hợp lý và bảo đảm quốc phòng. Tiếp tục thực hiện bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý giữa nông thôn, miền núi, thành thị và khu công nghiệp phát triển, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.

Mục tiêu 5, hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu thành phố về dân cư, đẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu chung về dân cư thống nhất. 100% ngành, lĩnh vực và địa phương sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số vào xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội.

Mục tiêu 6, phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển thành phố nhanh, bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt, hướng đến đạt mục tiêu cao hơn các chương trình về chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm) hiện có. Nghiên cứu xây dựng các chương trình về những lĩnh vực nêu trên cho giai đoạn 2022 - 2030 với mục tiêu đảm bảo mọi người lao động đều được khỏe tốt.

Mục tiêu 7, thích ứng với già hóa số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ít nhất 90% số xã, phường đạt tiêu môi trường thân thiện với người cao tuổi. Khoảng 75% người cao tuổi tham gia sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất.

100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. 

UBND thành phố giao Sở Y tế phối hợp các sở ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể và UBND các quận, huyện tổ chức triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược trên phạm vi toàn thành phố.

Sở Y tế đề xuất chương trình, dự án đầu tư công về dân số gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp vào Chương trình đầu tư công trình UBND thành phố để tổ chức thực hiện phù hợp với Kế hoạch hành động này. 

Chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực tiếp triển khai hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch hành động này và định kỳ báo cáo Sở Y tế và UBND thành phố; tham mưu Sở Y tế tổ chức sơ kết và tổng kết kết quả thực hiện. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế, các sở, ban, ngành liên quan và địa phương tổ chức triển khai các chương trình, đề tha án, dự án về bình đẳng giới, bảo trợ xã hội, giáo dục nghề nghiệp, việc làm và giảm nghèo theo định hướng của Kế hoạch này. 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế cung cấp thông tin các chương trình, đề án, dự án cho cơ quan báo chí để thực hiện công tác truyền thông; chủ trì, hướng dẫn cơ quan báo chí truyền thông các chương trình, đề án, dự án thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, triển khai các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ về dân số và phát triển theo định hướng của Kế hoạch hành động này. 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các ban, ngành đổi mới phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, liên quan giới, bình đẳng giới và giới tính theo định hướng của Kế hoạch hành động.

Sở Xây dựng hướng dẫn quy định về đối tượng, điều kiện được thuê, mua nhà ở xã hội đối với đối tượng là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đề xuất của các đơn vị liên quan, tham mưu UBND thành phố lồng ghép các chỉ tiêu liên quan công tác dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở khả năng cân đối vốn, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp, cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố (nếu có) thực hiện kế hoạch theo tiến độ hằng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và hỗ trợ phát triển không chính thức (NGO) cho các chương trình, dự án viện trợ liên quan công tác dân số.

UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế quận, huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược dân số trên địa bàn quận, huyện. Bố trí nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ công tác dân số và phát triển hằng năm ngoài dự toán của thành phố để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch hành động này. Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Y tế và các ban, ngành chức năng. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình giai đoạn và hằng năm về dân số và phát triển phù hợp với Kế hoạch hành động.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Ban Đại diện Người cao tuổi, Hội Kế hoạch hoá gia đình và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, các tổ chức xã hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong tổ chức mình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và giám sát việc thực hiện pháp luật về dân số.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác