Bản đồ Khu công nghiệp

  • Tổng quan về Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Đăng ngày 09-06-2020 02:31
  • Khu công nghiệp Đà Nẵng Đăng ngày 09-06-2020 02:31
  • Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng Đăng ngày 09-06-2020 02:31
  • Khu công nghiệp Hòa Khánh Đăng ngày 09-06-2020 02:31
  • Khu công nghiệp Liên Chiểu Đăng ngày 09-06-2020 02:31
  • Khu công nghệ cao Đà Nẵng Đăng ngày 09-06-2020 02:31
  • Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng Đăng ngày 08-06-2020 02:31
  • Khu công nghiệp Hòa Cầm Đăng ngày 08-06-2020 02:31