Đấu thầu, mua sắm công

  • Đà Nẵng: Tạm dừng đấu giá các lô đất lớn