Giới thiệu Niên biểu
Nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, đối chiếu của bạn đọc về những vấn đề, sự kiện xảy ra trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, lịch sử, văn hóa, xã hội trên đất Quảng Nam, Đà Nẵng hoặc có liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của Quảng Nam, Đà Nẵng, Cổng Thông tin Điện tử thành phố trân trọng giới thiệu Niên biểu Quảng Nam, Đà Nẵng. Niên biểu bắt đầu từ năm 1306 là năm hai châu Ô và Lý (trong đó có một phần đất Quảng Nam ngày nay) được nhập vào bản đồ Đại Việt và kết thúc ở năm 2009.

Niên biểu này được trích từ sách Địa chí Quảng Nam – Đà Nẵng, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 2010, do tác giả Thạch Phương và Nguyễn Đình An chủ biên với sự tham gia biên soạn của các tác giả: Bùi Chí Hoàng, Hoàng Châu Ký, Hồ Hải Học, Lâm Quang Huyên, Lê Khôi, Lê Trí Viễn, Mai Phước Ngọc, Nguyễn Đình An, Nguyễn Phúc, Nguyễn Phước Tương, Nguyễn Thanh Lợi, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Xuân, Phan Văn Hường, Thạch Phương, Trần Nam Tiến, Trần Viết Ngạc, Võ Văn Thắng.