Niên biểu Quảng Nam- Đà Nẵng thế kỷ 20, từ năm 1900 đến năm 1930