Niên biểu Quảng Nam-Đà Nẵng thế kỷ 20, từ năm 1977 đến năm 1997