Niên biểu Quảng Nam- Đà Nẵng thế kỷ 20, 21 từ năm 1998 đến năm 2009