Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao
Thành phố Đà Nẵng hiện có 06 khu công nghiệp chính gồm KCN Đà Nẵng, KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng, KCN Liên Chiểu, KCN Hòa Cầm và Khu dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng với tổng diện tích đất hơn 1.160,18ha nằm ở các vị trí rất thuận lợi. Cơ sở hạ tầng tại các KCN đang được hoàn thiện nhằm đáp ứng các điều kiện cơ bản của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, hiện nay thành phố đang có chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Khu công nghệ cao (1.129,76ha) và Khu công nghệ thông tin tập trung (131ha).

Một số thông tin về các khu công nghiệp:

STT Khu công nghiệp Diện tích quy hoạch Lĩnh vực đầu tư
1 Khu Công nghệ cao Đà Nẵng 1.129,76ha


-Công nghệ sinh học phục vụ y tế, nông nghiệp, thủy sản
- Công nghệ vi điện tử, cơ điện tử và quang điện tử
- Tự động hóa và cơ khí chính xác
- Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, năng lượng mới
- Công nghệ thông tin, truyền thông; phần mềm tin học
- Công nghệ môi trường, công nghệ phục vụ hóa dầu và một số công nghệ đặc biệt khác.

2 Khu Công nghệ thông tin tập trung 131.00 ha  
3 Khu Công nghiệp Đà Nẵng 50.00 ha - Cơ khí lắp ráp
- Công nghịêp hóa chất, nhựa, sản phẩm sau hóa dầu
- Chế biến nông, lâm, hải sản
- Sản xuất giấy và bao bì
- Sản xuất vật lịêu xây dựng
4 Khu Công nghiệp Hòa Khánh 395.72 ha - Cơ khí lắp ráp, điện tử, may mặc
- Sản phẩm sau hóa dầu như bao bì, nhựa
- Chế biến nông, lâm, hải sản
- Vật liệu xây dựng cao cấp với quy mô trung bình và nhỏ
5 Khu dịch vụ Thủy Sản 57.90 ha Công nghiệp chế biến thủy sản
- Dịch vụ hậu cần cảng cá.
6 Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng 212.12 ha - Cơ khí lắp ráp
- Công nghịêp hóa chất, nhựa, sản phẩm sau hóa dầu
- Chế biến nông, lâm, hải sản
- Sản xuất giấy và bao bì
- Sản xuất vật lịêu xây dựng
7 Khu Công nghiệp Liên Chiểu 307.71 ha - Công nghiệp nặng
- Công nghiệp chế tạo
- Công nghiệp hóa chất
- Sản xuất vật liệu xây dựng
- Kho ngoại quan
8 Khu Công nghiệp Hòa Cầm 136.73 ha  


Số liệu các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp (tính đến năm 2011)

STT Khu công nghiệp Số doanh nghiệp đang hoạt động Doanh nghiệp trong nước Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
1 Khu Công nghiệp Đà Nẵng 42 30 12
2 Khu Công nghiệp Hòa Khánh 174 129 45
3 Khu dịch vụ Thủy Sản 33 32 1
4 Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng 17 7 10
5 Khu Công nghiệp Liên Chiểu 24 23 1
6 Khu Công nghiệp Hòa Cầm 51 46 5
  Tổng cộng 341 267 74

 

Cổng TTĐT thành phố