Hệ thống cấp điện thành phố Đà Nẵng
Đà Nẵng nhận điện từ nhà máy thuỷ điện Hòa Bình qua đường dây siêu cao áp 500 KV Bắc Nam, lượng điện này đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tất cả các xã ở huyện Hòa Vang đều đã có điện sản xuất và sinh hoạt. Hiện tại, thành phố đang đầu tư thêm cho việc mở rộng và đổi mới hệ thống lưới dẫn điện này.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 

Từ nay đến năm 2010 đầu tư xây lắp các trạm nguồn sau:

Trung tâm cấp điện chính là trạm biến áp Đà Nẵng 500/220KV - 450MVA. Hiện tại thành phố Đà Nẵng được cấp điện qua trạm biến áp 220/110KV gồm 2 máy biến áp 220/110KV - 125 MVA.

Các trạm biến áp đã xây dựng và sẽ xây dựng đến năm 2010:

* Các trạm 110KV:

- Trạm 110KV Liên Trì: từ 2001 - 2005 lắp đặt thêm máy thứ hai 110/22KV - 25MVA.

- Trạm 110KV Xuân Hà: hiện tại có 2 máy biến áp gồm 1 máy 110/35/22KV- 40MVA và 1 máy 110/22/6KV - 40MVA.

- Trạm 110KV quận Ngũ Hành Sơn (Bắc Mỹ An): hiện có 1 máy biến áp 110/35/22KV đưa vào vận hành năm 1998.

Từ nay đến 2005 sẽ lắp đặt thêm 1 máy 110/22KV - 25MVA

- Trạm 110KV Hòa Khánh: hiện có 1 máy biến áp 110/22KV - 25MVA đưa vào vận hành năm 1999. Giai đoạn từ 2001-2005 lắp đặt thêm 1 máy biến áp 110/22KV- 25MVA và dự kiến đến năm 2010 sẽ thay 2 máy biến áp trên bằng 2 máy biến áp 110/22KV - 40MVA.

- Trạm 110KV khu công nghiệp Đà Nẵng: đến năm 2005 lắp thêm 1 máy 110/22KV - 25MVA vừa cấp điện cho khu công nghiệp vừa hỗ trợ nguồn cho 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

- Trạm 110KV Cầu Đỏ: Hiện tại có 1 máy biến áp 110/35/10KV vừa cấp điện cho Đà Nẵng vừa cấp điện cho Quảng Nam. Năm 2000 đã lắp đặt thêm 1 máy 110/35/22KV - 25MVA.

- Trạm 110KV đường hầm Hải Vân: năm 2000 xây dựng 1 trạm biến áp gồm 2 máy 110/22KV - 10MVA.

- Trạm 110KV Liên Chiểu: dự kiến đến năm 2003 sẽ xây dựng trạm biến áp 110KV với 1 máy 110/22KV - 25MVA và đến năm 2010 lắp thêm 1 máy 110/22KV - 25MVA.

- Trạm 110KV xi măng Hải Vân: dự kiến đến năm 2005 xây dựng trạm biến áp 110KV với 2 máy 110/6KV - 16MVA.
- Trạm 110KV khu công nghiệp Hòa Khương: dự kiến đến năm 2010 sẽ xây dựng 1 trạm biến áp110/22KV với quy mô 2x25MVA.

* Các trạm 220KV:

- Trạm 220KV Đà Nẵng: hiện tại đã xây dựng 1 trạm với 2 máy 220/10/35KV - 125MVA. Dự kiến đến năm 2010 sẽ thay đổi 2 máy biến áp trên bằng 2 máy 220/110/22KV - 250MVA.

- Trạm 220KV Hòa Khánh: năm 2000 xây dựng 1 trạm với 1 máy 220/110/22KV - 125MVA. Giai đoạn từ 2001-2005 sẽ lắp máy biến áp thứ hai 1x125MVA.