Một số chỉ tiêu nhân khẩu học cơ bản

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 1999
Dân số trung bình Người 702546
Phần trăm dân số nữ % 51,28
Phần trăm dân số thành thị % 79,05
Tỷ lệ phát triển dân số % 2,29
Tỷ suất sinh %0 16,91
Tỷ suất chết %0 3,31
Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số %0 16,61
Tỷ suất chết sơ sinh %0 19,04
Tỷ suất nhập cư từ tỉnh khác % 54,70
Tỷ suất xuất cư từ tỉnh khác % 38,00
Tuổi thọ bình quân của nam Năm 72,80
Tuổi thọ bình quân của nữ Năm 76,00
Tuổi kết hôn trung bình lần đầu Năm 26,50
Phần trăm dân tộc ít người % 0,60
Phần trăm không tôn giáo % 76,80